Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

Privacyverklaring Vesting Finance (Uitgebreid) - Uw privacy en Vesting Finance

Deze Privacy Verklaring is in werking getreden op 3 september 2021. Vesting Finance is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Vesting Finance Incasso B.V., Vesting Finance Servicing B.V. en Incassobureau Fiditon B.V. , gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 55F, te Amersfoort en voortaan aangeduid met Vesting Finance, zijn  onderdeel van de Arrow Global Group PLC. Voor Nederland is Vesting Finance de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoons­gegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de privacyregelgeving die hiervoor gelden, zoals:

 • de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • de Telecommunicatiewet

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie

is de verwerker van uw persoonsgegevens? 

 1. Voor zover onze opdrachtgevers zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststellen, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van hun persoonsgegevens.
 2. Vesting Finance is met betrekking tot haar eigen klantenportefeuille en databank verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Vesting Finance laat als verwerkingsverantwoordelijke sommige verwerkingen van persoonsgegevens verrichten door derden, de zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers heeft Vesting Finance verwerkersovereenkomsten gesloten om de verwerking van persoonsgegevens te regelen.

In deze Privacy Verklaring informeert Vesting Finance u over de wijze waarop Vesting Finance als verwerkingsverant­woor­delijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen.
 • Het bepalen van een creditscorewaarde op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot incasso, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld (creditscore profilering).
 • Het doen van campagnes, waarbij profielen worden opgesteld om de communicatie goed op u af te stemmen en om een vordering beter te incasseren.
 • Het controleren en aanvullen van NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van natuurlijke personen om onze klanten in staat te stellen contact tot stand te brengen om overcreditering en hogere kosten tegen te gaan.
 • In het kader van fraudeopsporing en -preventie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Te delen met andere maatschappijen binnen de Arrow Global Group PLC, zoals Focum Finance B.V. en met zakelijke partners als dat nodig is in het kader van onze dienstverlening, zoals met (handels)infor­ma­tie­bureaus, incassobureaus en deurwaarders.
 • Organisaties te ondersteunen - die blootstaan aan kredietrisico's - in het nemen van beslissingen over het selecteren van mogelijke opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel voortduren dan wel beëindigen van (handels)transacties.
 • Het waarderen van (krediet)portefeuilles.
 • Uw informatie online, beschikbaar op de website, zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

 De persoonsgegevens die wij vragen, zijn afhankelijk van het product of de dienst

Bij het verlenen van onze diensten hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer,  bankrekeningnummer, gegevensovereenkomst over uw koop of krediet, actuele en historische (betaal)gegevens en financiële gegevens. En tevens gegevens die nodig zijn om uw scoringswaarde c.q. risicoprofiel te kunnen inschatten, zoals (problematische) schuldsituaties, verhaalbaarheid, betalingsrisico en overkreditering. De hoeveelheid (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.

 Vesting Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Vesting Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van derden.

 Wij raadplegen en verwerken ook (persoons)gegevens van openbare bronnen en private bronnen

 • Voor verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening gebruiken we ook gegevens uit openbare bronnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kamer van Koophandel, Kadaster, Basis Administratie Gebouwen, Rechtbank, Staatscourant en dergelijke.
 • Daarnaast gebruiken wij gegevens van private bronnen, zoals andere incassobureaus en (handels)informatiebureaus. Die bronnen gebruiken wij onder meer voor kredietwaardigheids­toetsingen, risicobeheer en inningsmogelijkheden voor de (uitstaande) vorderingen.
 • Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van onze zusterorganisatie Focum. Zij beheren als handelsinformatiebureau een database speciaal om overkreditering te voorkomen, kredietwaardigheidstoetsingen uit te voeren en voor risicobeheer ten behoeve van koop, afbetaling, kredietverstrekking en inningsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op Focum.nl. Hier leest u ook hoe Focum met uw gegevens omgaat.

Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en Vesting Finance kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media (Facebook, Twitter, Instagram) verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u of van de social media partij kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen telefoongesprekken op

Bij telefonisch contact kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen.   Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren om onze informatievoorziening te verbeteren. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist. 

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies, die zorgen voor een goede werking van onze website, plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Bijzondere persoonsgegevens & BSN

Vesting Finance verwerkt bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, gegevens betreffende de gezondheid en strafrechtelijke gegevens. Daarnaast verwerkt zij ook uw BSN-nummer.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we

uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden, denk bijvoorbeeld aan uw toestemming voor BKR-toetsingen.
 • In het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst, waarbij u betrokken bent of die u wenst aan te gaan, denk bijvoorbeeld aan de kredietovereenkomst.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder meer op het terrein van belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslag, tegengaan witwassen, terrorismefinanciering, fraude en over­kre­di­tering.
 • Gerechtvaardigd belang, zoals ten behoeve van het verlenen en verbeteren van onze (incasso)diensten, door het maken van creditscores (profilering) of het doen van adresverrijking, voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze opdrachtgevers, tenzij uw belangen bij het gevrijwaard blijven van privacy-inbreuken en gegevensbeschermingsrechten daarbij voorgaan.

Indien u weigert de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel de verplichtingen in de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat er gerechtelijk wordt ingevorderd en/of beslag bij u wordt gelegd en/of de overeenkomst worden beëindigd.                     

Profilering & geautomatiseerde besluitvorming

Vesting Finance maakt campagnes, waarbij profielen van klanten worden gebruikt om de communicatie  beter op de klant af te stemmen en om een vordering beter geïncasseerd te krijgen. Vesting Finance heeft een gerechtvaardigd belang om een dergelijk profiel op te stellen en deze informatie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van overkreditering en betalingsachterstanden.

Vesting Finance neemt geen louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit met rechts­gevolg op basis van een profiel. Het profiel dient juist ter ondersteuning van de besluitvorming, waarbij altijd sprake is van menselijke tussenkomst. U kunt bezwaar maken tegen het opstellen van uw profiel en uw bezwaar wordt dan afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van Vesting Finance om wel een profiel op te stellen en te gebruiken.

Wat zijn uw rechten?

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of het recht op bezwaar uitoefenen. In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of te laten verwijderen. Stuur dan een verzoek naar info@vestingfinance.nl onder vermelding van: ’verzoek persoonsgegevens’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Verder dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens of een reactie op uw verzoek.

Toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als Vesting Finance  niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vesting Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de getroffen maatregelen en laten die zo nodig bijstellen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy statements op deze websites.

Bewaren

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Mochten er geen wettelijke termijnen bestaan, dan bewaart Vesting Finance de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. In ieder geval worden uw persoonsgegevens acht jaar nadat de laatste vordering is geïnd of nadat uw persoonsgegevens zijn verkregen verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd. 

Verwerking buiten de EER 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), dan worden deze beschermd door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de AVG. We zullen persoonsgegevens alleen delen met anderen buiten de EER als dit wettelijk is toegestaan. Wanneer we gegevens delen met anderen buiten de EER, dan hebben we contractuele regelingen en beveiligingsmechanismen ingevoerd om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging, evenals de toepasselijke (EU)wetgeving.

Vesting Finance is een dochteronderneming van Arrow Global Group Plc ("AGG" en / of "Arrow"), met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg van de Brexit wordt het VK met ingang van 1 januari 2021 niet meer behandeld als onderdeel van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte ("EER"). De Commissie van de Europese Unie heeft echter een adequaatheidsbesluit voor het VK genomen, wat betekent dat persoonsgegevens nu vrij van de Europese Unie naar het VK kunnen stromen omdat het VK een in wezen gelijkwaardig beschermingsniveau heeft als hetgeen door het EU-recht wordt gegarandeerd. Het beschermen van uw gegevens is erg belangrijk voor ons, en de Brexit zal daar niets aan veranderen.

We delen persoonsgegevens alleen met anderen buiten de EER als we daartoe wettelijk zijn toegestaan, namelijk wanneer:

 • de EU-Commissie heeft besloten dat het betrokken land over adequate beschermende regels inzake gegevensbescherming beschikt (een "adequaatheidsbesluit");
 • we de relevante "standaardcontractbepalingen" zijn aangegaan met de ontvanger van uw persoonsgegevens (dit zijn een reeks verplichtingen over hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt); of
 • we kunnen ons op een andere basis beroepen op grond van de wet, zoals dat we de persoonsgegevens moeten delen omdat dit noodzakelijk is voor een rechtszaak, onderzoek of om onze wettelijke rechten te beschermen.

Vragen & Contact

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Vesting Finance en stuur een e-mail naar dpo@vestingfinance.nl  of stuur een brief aan: DPO, Vesting Finance, Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP Amersfoort.

 

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Vesting Finance behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfs­activi­teiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement. Materiële wijzigingen worden vooraf aan u gecommuniceerd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 3 september 2021.

Cookiebeleid Vesting Finance

 Privacy statement Vesting Finance website

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres (Internet Protocol adres). Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Vesting Finance kan persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Vesting Finance zal deze informatie in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  vertrouwelijk behandelen. Vesting Finance gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Wat is een cookie?

De website van Vesting Finance maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de Consumentenbond kunt u meer informatie over cookies vinden:

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers

Stuur uw e-mail naar sales@vestingfinance.nl